Christu thei bang nak among kcheit

Imitation of Christ – part 8

K’chang päng am na m’lung ng’ngaih kä na m’thein tu vai

Cung phih, n among lam gui on huh hmat ci ah k’chang gui on na bi loh vai. Hmo k’chang gui lah kä na huh hmat gui on kä na om vai. A ng’mang k’chang gui kä na m’tam kä na pyüi chan hma vai. A k’bä gui ah ma ah kä na hui vai. A m’lung m’nem ca k’chang lah a k’ni k’chang gui on nang pong op vai. A I hu mi on phih a kya hma yah kä na ng’huh hmat vai. Cung phih ni ca hngumi cuh khanpughi täng a na k’bäi vai. Khanpughi lah a khanhtapup gui bäng on na ng’bong awp hlü vai. K’chang gui on bä hma hleih kä na ng’pong hlü vai. K’chang van cuh mi hngi thei vai. Cung phih avan deit on kä na ng’pong op vai. K’chang gui noh ami m’lung m’tai ah kchang cuh a k’cang a ng’pong op lo ung ng’ngaih a hlo kä ni lo cu mi hngu lo shan ci. A hmät hmät k’chang on ng’pong op lo cuh k’chang a m’lung yei ci ciah mi ng’ngai ci. A ni noh m’lung a büh a kä kya lo shen ci.

Add new comment

9 + 0 =