Christu thei bang nak among

Part 3
A k’cang lam shui lei vai among
Mi mät tah hnguh hmat lah ng’ngah tüh noh na hle gui shan ci. Mi hnguh hmat tu cuh a pi kyu düt a vah kya ci. Na di hnging ci gui hngut hmat tot lo cuh a ng’thei ah gu gok nak ah kya ci. Mik ui om lang hleih phih kä mi hnguk ci. Ng’ngah tüh k’hma neh hnguh hmat m’tung m’coih hlü cuh ni ci ang? Müng van cuh Bawi a kchü m’kha ät tung a noh lo ci. Müng van noh ani among na m’thei gui ci. Shin noh a k’htük yah ge ung na ng’hta pui gui ci ( John 7:15). A ni nong neh u noh I kä hmat ci. I kä khom chak ci. A hman a k’cang a kya ca khanpughi aw, a ni ung tumat bang a na kya hlak kyä. Kä hnut gui noh a shang shang na yai ca na bong bäi hlak ci. Ka ng’yak hlü avan cuh nang ung nei om ci. M’thei thang k’chang gui ami gong m’kyüp neh hnut hmat k’chang gui nang a ma ah dim kha chip u hlä. Nang ning hmat lo pi htei ci cuh a I kä bi ung phih dim gei lo pi hti ci. A I kya hleih ci ung ani cuh khan kho a ka hngut hmat nak gah ci. A ghün lu ni lo neh bi lo ci. A I ah kya hleih ci ung Khanpughi kavai bäng a ng’ngaih tüh ci. Ng’ung tak nak ung ka noh a lot vai k’tha nak ci. Ni ci lam bäng kop shi keng geng ci. A mät noh amät m’chüt khai ah k’tha nak ci ah tah a u ling gai tu ba khai ang? A hngüp tä mät noh mät m’chüt vai k’tha nak vai cun vah hlü pi ci.

Add new comment

5 + 1 =