Adventu leng nak kyün k'hngüp

K’Có awn, m’tu m’tängnák.
A hei m’tu-m’tängnák gùi a piéin lo bà cuh “Khãnmòpí ghin khàw cuh k’có awn täng ci. Hngumi nawh k’có lah neh m’htut-den pi gü-k’thùm ung súm-hleih m’htut-den pung hngip neh tùi ci,” ci neh piéin ci.
Báwi Jesu nawh m’tu m’tängnák gùi piéin neh a k’chàng gùi àm m’thei m’cäi gùi ci. m’Tu m’tängnák kä om hleih i-phih kä piéin man ci. A cun-ah phäh-avah, ce ng’sä nawh a piéin-ah, ‘kei nawh ka m’gong m’ãn neh m’tu m’tängnák gùi ka piéin khai. A cáü kah púi-ung lèngneh thuh thòng m’zih m’thu man gùi m’dáng hnging ci,’ ci-ah k’chü cuh ng’kiüm päng lo ci.
M’Ghó awn m’tu m’tängnák a m’dáng.
Cun kon-ah, Báwi Jesu nawh k’chàng ng’bum gùi tüi bà gùi neh im-’kiàwng-ah a luh bà kon ah, a k’chàng gùi, a pèi-ah hteit u neh lái ung phú-ah bung hngù m’sí m’tu m’tängnák-ah a màwng lam cuh keimi gùi àm na m’thein tu gùi-ä, ci neh ng’si u chü-tah Báwi nawh a piéin lo cuh, ni-’ci-ah géit m’sí phú ci cuh, k’chàng-ah htá-ah kia ci.

Add new comment

2 + 0 =