A k'hma nak kyün hloi ng'thu k'ni

Lazarus m’ghin bà ci.
Maria lah a pái Matha-ah pigò, Bethany-ah, Lazarus cuh, gò ci. (2 Maria cuh, Báwi chi tui ng’ùi awn hlup neh a lu mu awn a khaw ghut pe ci-ah kia ci.) 3 Cun-ah kia hleih a bè goi nawh cük ni neh, “Báwi aw, na zèinák câh gàw ci,” ci neh piéin ci goi. 4 Jesu nawh ng’za neh cun-ah gònák cuh sihnák vai-ah kä kia ci. Khãnpùghí-ah Htá-ah bänák, a ng’dángnák vai-ah phäh-ah néi kia ci,” ci neh piéin ci.
5 Jesu nawh, Martha ni, a nàü Maria ni, Lazarus ni, cuh zèi na gùi ci. 6 Ani a gàw-a màwng a ng’zák kon-ah, a omnák-ah k’hngüp goi om bà cang ci. 7 Cun kon-ah, a-hlu-läk gùi àm, “Judea khàw-ah mi hteit bà mä kò,” ci ci. 8 A-hlu-läk gùi nawh, “Báwi aw, Judeu gùi nawh lung awn ning vòi hlü thài ci gùi. Cu-ah na hteit bà mä khai mà” ci neh piéin ci gùi. 9 Jesu nawh, “K’Hngüp ät ung na zi gha-leigoi om ci-ah kä kia ci ang? K’Hngüp zah ung hteit ci nawh, m’dek cuh a k’khãng ung hnguh neh kä m’hlut ci. 10 Mü-ah hteit ci läí m’hlut ci. Ani ung lam k’süm a k’khãng kä om hleih néi.
11 Sin-ah piéin nehtah mi teih püi Lazarus ip ci; cun tu pang-a phih, ka m’tho khai-ah ka hteit khai,” ci neh ngamí àm piéin m’khah ci. 12 A-hlu-läk gùi nawh, “A ih-ung, gái lo bà khai,” ci ci gùi. 13 Jesu nawh a sih-ah màwng a piéin te. Ngamí läí nawh a ih hngìm-ah màwng a piéin hlü-ah ng’ngài ci gùi. 14 Cun-ah kia hleih Jesu nawh, a ng’cha-ah a piéin cuh, “Lazarus si pi ci, 15 A cu-àh kä kaom tu cuh, ka zèi tu ci. Nangmí nawh nami zùm lonák vai-a phäh-ah kia ci. A cu-àh mi hteit kò.” 16 Cun kon-ah, Didymus ci-ah, Thomas nawh a po gùi àm, “Ani awn mi si tu khai-ah mi hteit tu kò,” ci ci.
17 Jesu a gok lo zah ung Lazarus a ng’phuhnák k’hngüp-phli lo pi hleih hmat ci. 18 Bethany pigò cuh Jerusalem awn mäng goi hlã ci. 19 Cun-ah kia hleih Judeu gùi cuh, Martha lah Maria-ah ani bè-ah màwng ung áw-mái tu goi vai neh lo ci gùi. 20 Jesu a lo cuh, Martha nawh ng’za neh lam-ah a na la tu ci. Maria cuh, im-ah ngoh ghüt ci. 21 Martha nawh, Jesu àm, “Nang Báwi na om vai hlü ung ka bè kä sih khai hlü, 22 A cun tu pang-ah phih, Khãnpùghí-ah na san phùng cuh Khãnpùghí nawh ning pe khai-ah ka hmat ci,” ci hleih 23 Jesu nawh, “Na bè ghing lo bà khai néi,” ci ci. 24 Cun kon-ah, Martha nawh phih, “Avan-ah ghin lo bànák k’hngüp, a ghin lo tu bà vai cuh, ka hmat ci,” ci neh piéin ci. 25 Jesu nawh, “Kei cuh ghin thohnák-ah ka kia ci. Kei na zùm ci phùng cuh sih tu láng pang neh phih, ghing khai. 26 Kei na zùm neh ghing ci päng cun phih, kä si ng’nü khai. Cun ah ka k’chü na zùm neh-aw?” ci neh ng’si hleih Martha nawh, “Ka zùm ci néi, Báwi aw, 27 Báwi cuh khaw m’dek-ah kium lo khai-ah, Khãnpùghí-ah Htá, Christù-ah a kia, ka zùm ci,” ci neh piéin ci.
28 Cun-ah piéin nehtah hteit neh anàü Maria àm, “Báwi gok lo neh ning hnguh hlü ci,” ci neh düm-ah piéin ci. 29 A ng’zák vai àm, ng’düí lo ng’ghüt neh Báwi-ah hteit ci. (30 Jesu cuh, pigò ’kiàwng-ah kä lut lo pha ci-ah kia ci. Martha nawh ava hnguh-nák zah mät-ah om zah ci.) 31 Cun-ah kia hleih áw-mái tu u neh im-’kiong-ah Maria ngoh ng’htà püi ci gùi-ah, Judeu gùi nawh, Maria ng’düí lo k’tén neh a va luh vü cuh, hnguh u neh, “m’Cim-hngün-ah va kiap khai-ah hteit ci,” ci u neh läk ci gùi.
32 Maria cuh Jesu-ah omnák-ah gok lo neh Báwi cuh, hnguh nehtah a khaw kung-ah ng’bóp htá neh, “Báwi aw, si zàh na om vai hlü ung ka bè kä sih ’khai hlü,” ci ci. 33 Maria kiap chü-tah ani awn lo tu ci gùi phih kiap u hleih Jesu nawh hnguh gùi neh hngäk neh thüì neh 34 “A hòi zah cuh, nami thà,”ci ci. “Báwi aw, lo neh teng tu-ä,” ci ci gùi. 35 Jesu kiap ci. 36 Judeu gùi nawh, “A i-hlok-ah ani a m’hni cuh, teng tu vä,” ci ci gùi. 37 Ngami gùi-ung-kah, a m’sah nawh, “A m’dah-ah htánák hngo, m’dei bà hlak ci nawh, sin kä sih èin khai-ah kä ci hnging ci ang?” ci neh piéin ci gùi. 38 Jesu cuh hngäk bà mä neh k’phuhnák-ah gok ci. Cun cuh lung khùi-ah kia ci. A m’kot cuh lung k’pèi awn khai-ah kia ci. 39 Jesu nawh, “Lung k’pèi k’hlèt vä,” ci hleih a k’sì-ah bè Martha nawh, “Báwi aw, thu-piüi khai. A sihnák k’hngüp k’phli lo pi ci,”ci ci. 40 Jesu nawh ani àm, “Na zùm ung Khãnpùghí-ah bänák na hnguh khai, ka ci püi ci-ah kä kia ci ang?” ci ci. 41 Cun kon-ah, lung cuh, k’hmòng ci gùi. Jesu nawh, ’khãn k’dang neh a piéin cuh “Pá aw, ka k’tài-gü, nà ng’ngaih-ah phäh-ah ka ning süm hmat ci. 42 A ng’däih-ah na nà ng’ngaih cuh kei nawh ka hmat te ci. Cun ung phih, kei nà tüih lo cuh, na k’búi ci gùi nawh ami zùm vai-ah phäh-ah, ka piéin ci.”
43 Cun-ah piéin nehtah a ng’khái ah, “Lazarus aw, Lut lo-ä,” ci neh chü ci. 44 A cu vai àm, sih ci cuh akut khaw ng’tom zih-ah pin-ah lah, a hmai hlam awn ng’pin hleih lut lo ci. “k’Phián tu pe vä. Hteit hlä,” ci ci gùi.

Add new comment

9 + 4 =