A m'ku-lei-ät nak kyün k'hngüp ng'neng

Petru nawh Jesu, Khãnpùghí-ah htá-ah a hmat
Báwi Jesu nawh Cãesarea Philippi khàw-ah a gok lo-tah a-hlu-läk gùi ng’si gùi neh “k’chàng gùi nawh k’chàng-ah htá-am a u ci neh néi ami piéin?” ci ci. Ngamí nawh piéin lo u neh “a m’sah nawh Tui k’phùm Johan, a m’sah nawh Elijah, a m’sah nawh Jeremiah, a hei m’sah nawh ce ng’sä tumat kù-ah kia khai ci ci gùi” ci neh m’thein ci gùi. 15 “Nangmí nawh mä, kei am, a u-ah néi nami piéin?” ci neh ng’si gùi hleih 16 Simon Petru nawh “Nang cuh a k’cùm-ah ghing om ci-ah, Khãnpùghí-ah ning htá Christu-ah na kia ci,” ci neh m’sàng ci. 17 Jesu nawh phih, “Jonah-ah htá nang Simon, nang nabä ci. I-ah kia hleih ci ung Si-Hlá nawh sin-ah màwng a ning m’dáng-ah kä kia ci. Khãnmòpí-ah om ci-ah ka Pá nawh aníng m’dáng-ah kia ci. 18 Kei nawh ka piéin cuh, “Nang cuh, Petru (Lung k’pò) -ah na kia ci. Sin-ah Lung-k’pò ’khãn-ah, kei nawh ka ng’Bum-Im (Ät zop ci-ah k’chàng g’Bum) ka k’hlüm lo khai. Cun-ah ng’Bum-Im (Ät zop ci-ah k’chàng ng’Bum) cuh Sih- khàw gùi nawh kä m’chüt khai gùi. 19 Khãnmòpí m’kot k’hmónnák phih, nang àm ka ning pe khai. Nang nawh khaw m’dek-ah’khãn-ah na chih khón gùi phùng cuh khãnmòpí-ah phih, chih khón tu-ah kia khai. Khaw m’dek ’khãn-ah, nak’phián na chah gùi phùng, Khãn-mòpí-ah phih k’phián chah tu-ah kia khai,” ci neh m’sàng bà ci. 20 Cun kon-ah, ani Christu-ah a kia-ah màwng a u-àm phih, a pi-ah phih kä mi piéin-eìn vai-ah m’cäi gùi ci.

Add new comment

2 + 10 =