Bawi Jesu ah ng'thu kni

18th Sunday Gospel Reading (John 6:24-35)
24 Cun-ah kia hleih Jesu ung lèng neh a-hlu-läk gùi cuh cu zah-ah kä om bà ci gùi-ah hmat u neh tui-zun-’kõ htá gùi ung kài u neh Jesu sùi vai neh Cãrphànaum-ah hteit ci gùi. 25 Vang-’kàm-ah Jesu hnguh u neh, “Báwi aw, a i-zah ung si zah-ah na lo ci ang?” ci neh Báwi cuh, ng’si ci gùi. 26 Jesu nawh m’sàng bà gùi neh a piéin cuh, “Nangmí àm a k’càng-ah ka piéin cuh cäi-cat vai gùi nami hnguh-ah phäh-ah kä kia ci. M’Htut phü neh nami èi-ah phäh-ah, nami na sùi ci. 27 Uih khai-ah ei-ah kä kia ci. K’Chàng-a htá nawh, a ning péit gùi vai-ah, a k’cùm-ah ghin ei nami gah vai-ah bi vä. Cun-ah Htá cuh, Pá nawh kéng-khé hlak ci.
28 Ngamí nawh phih, “Khãnpùghí-ah bi, bi vai-ah, a i ci vai ang?” ci neh Báwi àm piéin ci gùi. 29 Jesu nawh, “Khãnpùghí-ah m’hni cuh a tüih lo zùm vai-ah kia ci,” ci neh piéin bà ci. 30 Ngamí nawh phih, “Keimi nawh hnguh neh kami zùm hnging vai-ah a i ang, na m’dáng? A i ang na bi? 31 Ami ei vai, Khãnmòpí-ah kah, m’htut pe gùi ci, ci neh m’cäinák ung a ng’guk-a hlo-ah Hla-lái-ah kami pùghí pá gùi nawh mannã èi ci gùi,” ci neh piéin ci gùi. 32 Jesu nawh ngamí àm, a piéin cuh, “Nangmí àm kei nawh a k’càng ah ka piéin cuh Moses nawh Khãnmòpí-a kah, m’htut kä pe gùi ci. Ka Pá nawh Khãnmòpí-a kah, m’htut k’càng ning pe gùi ci. 33 A i-ah kia hleih ci ung Khãnmòpí-a kah, kium lo neh sin-ah khaw m’dek àm, hngùn pe ci-ah m’htut cuh Khãnpùghí ah m’htut ah kia ci.
34 “Cun-ah a kia-ung, Báwi aw, cun-ah m’htut cuh, na pe gùi laih laih-ä,” ci neh Báwi àm, piéin ci gùi. 35 Jesu nawh, ngamí àm piéin neh, “Kei cuh, ghinnák-ah m’htut ah ka kia ci. Kei ah lo ci cuh, kä cói khai. Kei na zùm ci cuh, cein kon-ah kä ghã bà khai.

Add new comment

3 + 17 =