A k'phli nak kyün hnüp k'thu k'ni

Maria, Elizabeth-ah hteit ci.
39 Cun zah ung Maria cuh, ng’düí lo neh khaw m’htung-ah om ci-ah, Juda pigò-ah k’seng neh hteit nehtah, 40 Zechariah-ah im-ah lut neh Elizabeth cuh, hnguh ng’hmat püi ci. 41 Maria nawh cun-ah hnguh ng’hmatnák cuh Elizabeth nawh a ng’zák vai am, a käü ’kiong-ah om ci-ah, a k’hmó cuh, hngün hleih ani cuh Muh-Htí awn bé neh “Hngumi gùi ung nang nawh a k’ni pí na gah ci, na htá nawh phih, a k’ni pí gah tu ci. 42 Ka Báwi-ah nú, kei-ah a lo-ah ng’khainák cuh a i-ah phäh-ah ka gah ci ang? 43 kei a na hnguh ng’hmatnák-ah k’chü k’áw ka ng’zák vai àm, ka käü ’kiong-ah a k’hmó cuh zèi tu neh hngün ci. 44 Zùm ci-ah hngumi cuh, bä ci. A i-ah kia hleih ci ung cun-ah k’hngu-mí ung Khãn-pùghí nawh a piéin-ah k’chü m’khá cuh, bé ci.

Add new comment

4 + 0 =