Ng'thu k'ni khei nak

Petru ah zùmnák (Mt. 16: 13-20; Lk 9:18-21)
27 Jesu cuh, a-hlu-läk gùi awn Cãesarea Philippi-ah a gok lo zah ung lam-ah a-hlu-läk gùi àm, “k’chàng gùi nawh kei a u-ah ka kia ci-ah mä ami piéin?” ci neh ng’si gùi ci. 28 Ngami nawh phih, “A m’sah nawh ‘Tui-phùm Johan, a m’sah nawh ce-ng’sä tumat kù-ah kia khai’ ci ci gùi,” ci neh piéin bà ci gùi. 29 Cun kon-ah ngami-àm, “Nangmi nawh mä, kei am a u-ah néi nami piéin?” ci hleih, Petru nawh“Nang cuh, Christù-ah na kia ci,” ci neh ani àm piéin bà ci. 30 Jesu nawh phih, a mät-ah màwng cuh, a u àm phih kä mi piéin èin vai-ah, chät chät-ah m’cäi gùi ci.

Jesu nawh a sih vai-a màwng piéin ci
(Mt. 16:21-28; Lk 9:22-27)
31 Cun kon-ah k’chàng-a htá cuh, a kia ah a zai cã vai, k’chàng ng’vái gùi, tài-gü ng’vai gùi lah, chü m’cäi süm gùi nawh ami mã vai, ami ngáwn vai ni, a k’thum hngüp a ghin lo bà vai-a màwng gùi cuh, leng neh m’thein gùi ci. 32 Cun-ah k’chü cuh, Báwi nawh a ng’dáng-ah piéin hleih Petru nawh ani cuh akut-ung kaih neh leng neh m’cäi ci. 33 Báwi nawh ng’hlat neh a-hlu-läk gùi cuh, hnguh neh Petru cuh, k’sé na neh a piéin cuh, “Ka hngú-ah hteit-ä, Khaw-’nget aw. A i-ah kia hleih ci ung Khãnpùghí-ah ng’ngah-tüh-ah kä kia hleih k’chàng-ah ng’ngah-tüh düit-a vah na ng’ngah-tüh ci,” ci neh piéin ci.

Christu-ah hngú, läk hnging vai cuh:
34 Cun kòn-ah, a-hlu-läk gùi lah, k’chàng ng’bum gùi cuh, m’dàwn neh chü gùi neh ngami àm a piéin lo cuh, “Kei na läk hlü ci nawh amät ma hlä. Amät-ah kut lam k’tung, ’kot neh na läk hlä. 35 A i-ah kia hleih ci ung a hngùn k’phión hlü ci-ah k’chàng nawh m’di khai. Kei-a phäh-ah boh, ka k’chü-a phäh-ah boh, amät-a hngùn m’dí ci nawh a mät-ah hngùn phión püi khai.

Add new comment

6 + 5 =