A k'thum nak kyün hngüp ng'neng

1 Mi hngúmà ah kia püi te ci-ah màwng lam gùi, sùi-lèi k’bum zop neh guk-thén piéin hlak ci-ah k’chàng a k’dá hnguh tu gùi.
2 A khaw-htük gé-ah, k’tài-gü gùi lah, mik-hnguh gùi mät-ung-kah, kia te ci-ah màwng lam gùi cuh, a kia te-a hlo bä-ah, m’gòng daw tu néi (kia ci.) 3 Ka mät-ah ’cho-ah piéin-ung, a na-a kiavüte ci-ah màwng lam gùi cun mä, lèng bà neh ng’si k’cà bà gùi nehtah nang Theophilus nawh na hnguh ng’zák tu pi te gùi, 4 M’Thei m’cäi gùi, a ng’chüih-ah màwng (a k’càng-ah màwng) na hmat lo pí htí vai-ah, ka guk-thén khai-ah, ka ng’ngài pit ci néi. 14 Cun kon-ah Jesu cuh, Muh Khãnpù-ghí-ah k’tha gui awn Galilee khàw-ah hteit bà ci. Ani-ah màwng cun phih, a cun-ah khàw púm zat zop ci. 15 Ngamí-ah cã-gat gùi ung m’thei gùi hleih avan nawh Báwi zùm m’nài ci gùi.
Jesu, Nazareth-ah hteit bà ci.
( Mt-13:53-58; Mk-6:1-6 )
16 Báwi a ng’vái lonák-ah, Nazareth-ah gok lo neh a mät-ah ci man-a hlo bä-ah, kiün k’hngüp cã-gat-ah lut neh m’cäinák cuh ’chei vai neh ng’düi lo hleih 17 Báwi àm, ce ng’sä, Isaiah-ah m’cäinák pe u hleih m’cäinák cuh, k’phíät neh a hnguh-ah m’cäi cã cuh 18 “Khãnpùghí-ah ng’mùi m’chà cuh, kã ’khãn-ah om ci. A cun nawh kei na hlup hleih dú-dàwng ci gùi àm, zèi tu vai-ah màwng, m’lung-ah thüi hlèi ci gùi, m’zèi gùi vai-ah màwng, 19 kiùm ci gùi ami luh lo bà vai, m’dah ci gùi nawh ami hnguh bà vai-ah màwng a piéin vai, ami zo ’kànák gùi k’phión gùi vai, Khãnpùghí-ah chü-k’hngànák, a na ng’kháinák gahnák-ah khaw-kum, khaw k’hngüp, khaw ng’sawng ung ka m’thein tu gùi khai-ah, kei na tüì lo ci.
20 M’Cäinák cuh k’chò bà neh cã-gat k’ngäng-àm pe nehtah ngoh ci. Cã-gat-ung om ci gùi phung nawh ani cuh, cügün neh teng ci gùi. 21 Jesu nawh phih, “Tuh-ngói mät sin-ah m’cäinák cuh nami ng’zák mät-ah bé pi ci,” ci ci. 22 Cun-ah k’chàng gùi avan nawh ani cuh, bä ci, ci u neh

Add new comment

1 + 1 =