A k'hli nak kyün hngüp ng'neng

A k'hli nak ung ng'yak vai Bawi Jesu ah ng'thu k'ni
Luke 4:21-30
Jesu nawh phih, “Tuh-ngói mät sin-ah m’cäinák cuh nami ng’zák mät-ah bé pi ci,” ci ci. 22 Cun-ah k’chàng gùi avan nawh ani cuh, bä ci, ci u neh a k’ní-ah a piéin cuh, zùm m’nài nehtah “Sin cuh, Joseph-a htá-ah kä kia ci ang?” ci ci gùi.
23 Báwi nawh phih, “Nangmi nawh a k’càng-ah, sin-ah m’tu m’tängnák bä bä-ah, nang k’chàng m’gái k’chàng, na mät nawh na mät m’gái-ä. Kami ng’zák tu gùi-ah, Cãpharnaum-ah na bi te gùi cuh, na mät-ah omnák-a phih m’dáng-ä,” ci neh nangmi nawh nami piéin lo khai.
24 Cun tu pang-ah phih, nangmi-àm a k’càng-ah ka piéin cuh, a u ce ng’sä phih, a mät-ah pigò-ah a hmai kä ’kiãng ci.
25 Nangmi àm a k’càng-ah ka piéin cuh, Elijah ce ng’sä a om zah ung Khãn-mòpí, kum k’thum lah ’cha k’chüih khaw káng hleih khaw púm-ah khàw azõ zah ung Israel khàw-ah hmei-nú a k’dá om ci. 26 Cun tu pang-ah phih, Sidonias khàw, Sareptaung-kah, hmei nú tumat kon-ah, a hei gùi-ah Elijah kä tüi ci. 27 Ce ng’sä Elisha a om zah ung phih, Israel khaw-ung kiám-ah ei a k’dá om ci gùi. Cun tu pang-a phih, Syrus k’chàng kon-ah, a u phih, kä htí-théing bà ci,” ci neh piéin ci.
28 Cun-ah màwng gùi cuh cã-gat-ung om ci gùi, avan nawh ng’za u neh a kia-ah m’lung k’sé u neh, 29 ng’düi lo neh pigò k’pùng-ah Báwi cuh, k’täm neh pigò-ah omnák-ah, ghangpám-ah buh-ton vai neh hteh püi ci gùi. 30 Báwi läí cuh ami ng’lung-ah zút neh phiòng ci.

Add new comment

1 + 1 =