Tuh-ngoi kavai ng'thu k'ni

Matthew 5:17-19

M’Cäi -ah kiüm bé-nák.

17 M’Cäi cã gùi lah ce ng’sä gùi-ah k’chü, ka m’dí khai-ah, ka lo ci-ah kä ’ngài- èin vä. Kä m’dí-ah, k’bé púi vai neh néi, ka lo ci. 18 Nangmí àm, ka piéin cuh Khãnmòpí lah khaw m’dek ani maih güt chüt hleih, piéin kä bé pha phùng ung cã-ng’lung ng’mà ät, chet ät htá phih kä dí-maih düit khai. 19 Cun-ah kia hleih, m’cäìnák gùi ung a k’zo-htá pí phih kä läk nehtah k’chàng gùi àm phih, a cun-ah ami läk tu vai-ah m’thei gùi ci cuh Khãnmòpí -ah, a ’ka pí k’bäih-ah chü vai-ah kia lo khai. A mät nawh phih bi nehtah k’chàng gùi àm phih, m’thei gùi ci cuh Khãnmòpí-ah a k’bä pí ci-ah chü-ah kia khai.

Add new comment

1 + 0 =