Bi awn yum m'dang vai

Hlu-läk K’Ní.

 Kei àm, Báwi, Báwi, ci neh na chü ci phùng düit, Khãnmòpí-ah lut khai-ah kä kia ci. Khãnmòpí-ah om ci-ah ka Pá Khãn-pùghí-ah ng’zák hlü, ng’ngài neh bi ci vah, Khãnmòpí ghin khaw-ah lut tu khai’ci neh Jesu nawh piéin ci.  K’Chàng a k’dá nawh cu-k’hngüp, Báwi aw, Báwi aw, nang báwi-ah ng’mìng awn, kami m’thei m’cäi gùi pi ci. Nang báwi-ah ng’mìng awn, khaw-’nget kami k’täm te ci. Nang Báwi-ah ng’mìng awn kami ce ng’sä-ah màwng kami m’dáng pi ci-ah kä kia ci ang?’ ci neh ng’thu-mãng khai gùi.  A cun-ung, ‘Nangmí, kä ka ning hmat gùi man ci. A k’sé bi ci-ah k’chàng gùi aw, Kei-a kah nawh hteit vä,’ ci neh ka piéin lo khai.

 Cun-ah kia hleih, kei-ah k’chü cuh, ng’zák neh, läk ci gùi phùng cuh lung-ah ’khãn-ah im co ci-ah, hnguh hmat k’chàng awn täng khai.  Khàw ã, tui lo neh khàw ’chi hleih phih, kä kiu ng’täng ci. A i-ah kia hleih ci ung lung k’pò-ah khãn-ah coh-ah kia ci.  Sin-ah, ka k’chü ng’za-nehtah kä läk ci cuh bi-gün hngù-ah a im co ci-ah k’chàng k’áng awn täng khai. 27 Khàw ã, tui-lo neh khàw ’chi hleih, kiu neh ng’täng hleih, a kia-ah dí-dam zop ci.

 Jesu nawh sin-ah ng’htà lo zop hleih, k’chàng gùi nawh a piéin gùi cuh, zùm m’nài ci gùi. 29 A i-ah kia hleih ci ung ami chü m’cäi k’süm gùi lah pharisee gùi vai hlü-ah kä kia ci. Pa-còng k’chàng ng’vái-ah k’chü om man ng’tüi-ah m’cäì gùi ci.

Add new comment

8 + 2 =